Inom Computershare hanterar vi personuppgifter från miljontals individer. Vi skyddar personuppgifterna i syfte att stödja privatpersonernas integritetsrättigheter och se till att vår hantering överensstämmer med lagar och regler inom sekretess, dataskydd och informationssäkerhet.

Denna sekretesspolicy ger en sammanfattning av hur vi hanterar och använder dina personuppgifter. Den förklarar också dina rättigheter över dina personuppgifter och hur du kan utöva dem.

Om du har frågor om någon del av vår sekretesspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår dataskyddspersonal genom att skriva till: Computershare AB, Box 5267, SE-102 46 Stockholm eller via e-post: info@computershare.se

I denna policy syftar orden vi, oss och våra alltid till ett företag i Computershare-koncernen som är registrerat i Sverige.

Vilka personuppgifter använder vi?

Med benämningen personuppgifter menas all information som handlar om dig eller som kan identifiera dig.Vi kan antingen erhålla dina personuppgifter direkt från dig eller genom att hämta dem från en tredje part.

Information du lämnar till oss

Du kan lämna personuppgifter till oss genom att kontakta oss via e-post,post eller telefon. Det går också bra att skicka dina personuppgifter online. Den information du lämnar till oss kommer att skilja sig beroende på de tjänster vi tillhandahåller dig. Vi samlar endast in och hanterar de personuppgifter som krävs för tillhandahållande av tjänster.

Annan information vi samlar in

Beroende på vilka tjänster vi tillhandahåller kan vi också få dina personuppgifter från andra företag. I syfte att förbättra våra tjänster samlar vi information om din webbplatsanvändning och e-postvisning när du besöker våra webbplatser eller öppnar e-postmeddelanden från oss. För mer information om hur vi samlar in denna information, se vår Cookies Policy nedan.

Du kan också ge personuppgifter till oss om andra personer, till exempel gemensamma kontohavare, i eller utanför familjen. Om du gör det måste du bekräfta att den andra personen godkänner att du delar personuppgifterna med oss och att vi får använda dem i enlighet med vår sekretesspolicy.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

 • För att hantera förfrågningar du skickar till oss.
 • För attt svara på dina frågor.
 • För att tillhandahålla tjänster och göra det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder.
 • För att ge dig uppdateringar om ändringar i vår policy eller villkor.
 • För att analysera hur människor använder våra webbplatser.
 • För att hjälpa oss utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att i profileringsändamål se till att vi ger dig rätt information och erbjuder relevanta tjänster.
 • För att, om du samtycker, kontakta dig om andra tjänster och produkter som vi tror kan intressera dig.
 • För att följa lagar och förpliktelser.
 • För att övervaka säkerheten och användningen av IT-system.
 • För att hantera eventuella klagomål eller juridiska påståenden.
 • För att hantera vår verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt, inklusive hanteringen av vår finansiella ställning, våra resurser, de risker vi utsätts för och hur vi hanterar vår interna verksamhet.

Beroende på de tjänster vi tillhandahåller använder vi dina personuppgifter även för andra ändamål:

 • För att hantera ditt konto.
 • För att validera din identitet och autentisera dig.
 • För att förhindra bedrägeri och ekonomisk brottslighet.
 • För att utföra dina instruktioner i relation till den service vi tillhandahåller.
 • För att informera dig om dina rättigheter.

Vilka är våra rättsliga skäl för att hantera dina personuppgifter?

När vi behandlar dina personuppgifter måste vi ha en giltig rättslig grund för det. En giltig rättslig grund innebär att en eller flera av dessa uppfylls:

 • Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt antingen ett kontrakt du har med oss, genom att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal med oss, eller i ett kontrakt vi har med en kund du har ett förhållande till (till exempel din arbetsgivare). Det är nödvändigt för oss att följa den lagliga skyldighet vi är föremål för.
 • Du har givit samtycke till bearbetning för ett eller flera specifika ändamål.
 • Det är nödvändigt för legitima intressen som vi eller tredje part eftersträvar och att dessa intressen inte överträder dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter.
 • Det är nödvändigt för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse, till exempel en viss brottslighetskontroll.

Vem eller vilka delar vi dina personuppgifter med?

Till vissa av de tjänster vi tillhandahåller delar vi dina personuppgifter med andra företag. När vi delar dina personuppgifter med andra företag ser vi till att dessa företag har tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera och skydda dina personuppgifter.
Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter när det behövs för att följa våra lagar eller förpliktelser (som kan omfatta delning av information med tillsynsmyndigheter, revisorer eller andra offentliga organ).
Vi kommer aldrig sälja den information vi har om dig till tredje part, som skulle kunna leda till oönskade marknadsföringsinsatser.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge vi behöver för de ändamål de samlades in för, eller för en period för vilken vi är skyldiga att behålla personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och lagkrav.

Överför vi dina personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Vi kan erbjuda dig tjänster via ett annat företag i Computershare-koncernen eller via ett annat företag som är baserat i ett land där lagar och regler för dataskydd skiljer sig från de som finns i din jurisdiktion, inklusive Indien, Australien och USA. Om du är bosatt i Europa betyder det att vi kan skicka dina personuppgifter till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Om vi skickar dina personuppgifter till ett annat land kommer vi alltid se till att det finns tillräckliga åtgärder för att skydda dem och att du effektivt kan utöva dina rättigheter.

Dina rättigheter

Åtkomst till din information

Du kan be om en kopia av de personuppgifter vi har om dig genom att skicka e-post till oss: info@computershare.se

Korrigera din information

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter är korrekta. Om du hittar några felaktigheter eller om dina uppgifter ändras, vänligen meddela oss så snabbt som möjligt så korrigerar vi dem.

Radera eller begränsa användningen av din information

Du kan be oss radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Om du gör det kommer vi stämma av din förfrågan mot huruvida det finns en rättslig grund för oss att inte utföra en radering eller en begränsad användning. Till exempel om en lag säger att vi måste behålla register för en bestämd period och att vi därför måste behålla dina personuppgifter.

Återkallande av samtycke

Om den rättsliga grunden för oss som behandlar dina personuppgifter är att du har givit ditt samtycke till hanteringen, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Om du gör det kommer vi omedelbart avsluta hanteringen av dina personuppgifter.

Marknadsföringsinställningar

Om du givit oss samtycke till att ge dig marknadsföringsinformation kan du när som helst ändra dina preferenser när det gäller marknadsföring genom att kontakta oss på info@computershare.se

Klagomål

Om du har några klagomål om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@computershare.se.

Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskydd i det land du är bosatt. Om du behöver mer information om hur du kontaktar din lokala dataskyddsmyndighet skickar du ett e-postmeddelande till info@computershare.se

 

Cookies

Ta reda på mer om cookies och hur vi använder dem.

klicka här