Dansk Industris kommentarer til lovforslag L157


Computershare har spurgt Lars Frolov-Hammer, Seniorchefkonsulent hos DI, om at vurdere lovforslaget. Der har siden høringen i efteråret været fokus på en række punkter, hvor lovforslaget har været uklart, eller hvor der har været mindre fejl i direktivfortolkningen.

Vi ser nærmere på de enkelte punkter nedenfor.

Videregivelse af oplysninger (SEL §49a)

Forslaget afklarer fortsat ikke:

  • Hvilke formidlere udstedere er forpligtet til at meddele oplysninger til, eller hvad sammenhængen er til den eksisterende SEL § 95, stk. 3
  • Hvilke oplysninger udstedere skal sende til formidlerne. I lovteksten står der stadig "de oplysninger, som aktieselskabet er forpligtet til at give aktionærerne", mens lovbemærkningerne mere indskrænkende siger "de selskabsretlige begivenheder, som aktieselskabet i medfør af selskabsloven er forpligtet til at give aktionæren".
  • Hvornår en udsteder kan anses for at have sendt oplysningerne direkte til alle sine aktionærer eller en tredjepart udpeget af aktionæren, og dermed hvornår pligten til at sende oplysningerne gennem formidlerkæden ikke gælder.

Høringsnotatet tager ikke spørgsmålene op. DI vurderer, at da spørgsmålene vedrører regler, der først finder anvendelse fra september 2020, og som er påvirket af fortolkningen af Kommissionens gennemførselsforordning, kan det være hensigtsmæssigt ikke at presse på for en afklaring i forbindelse med lovens behandling i Folketinget, men give Erhvervsstyrelsen tid til at lave en grundigere afklaring af spørgsmålene.

Lettelse af udøvelse af aktionærrettigheder (SEL § 104, stk. 4 og 5)

Forslaget afklarer fortsat ikke:

  • Sammenhængen mellem SEL § 104, stk. 4 og stk. 5. Særligt savnes en præcisering af, hvornår de oplysninger, der kan anmodes om efter stk. 5 "allerede er tilgængelige".

Høringsnotatet tager ikke spørgsmålet op. DI vurderer ligesom ovenfor, at det kan være hensigtsmæssigt, at give Erhvervsstyrelsen tid til en grundig afklaring af spørgsmålet.

Vederlagspolitik (SEL §§139-139a)
 • På nær små detaljer er samtlige DI's forslag til ændringer blevet imødekommet.
  • Der er indsat "retningslinjer for" i § 139a, stk. 1, nr. 4, og stk. 3, hvilket smidiggør lovtekstens formuleringer i overensstemmelse med, at politikken kan udformes som en ramme.
  • Derudover er der lavet en mere klar og hensigtsmæssig formulering af § 139, stk. 2-5, en præcisering af sammenhængen mellem en ny politik og eksisterende kontrakter, indskrænkning af anvendelsesområde til regulerede markeder, indskrænkning af pligten vedr. den femårige sammenligning til "selskabet" (derfor frivilligt om man vil bruge koncern-tal), samt lavet diverse rettelser i uhensigtsmæssige lovbemærkninger.

DI er meget tilfreds med ændringerne, som gør reglerne klarere.

Vederlagsrapport (SEL §139b)
 • De fleste af DI's forslag til præciseringer er imødekommet.
  • Dog vil Erhvervsstyrelsen afvente de kommende guidelines fra EU Kommissionen før der tages stilling til, om begrebet "fuldtidsækvivalenter" kan udarbejdes på en måde, der flugter med eksisterende regler.
  • Desuden er forslaget om at tilpasse årsregnskabslovens § 98b, således at børsnoterede selskaber kan henvise til vederlagsrapporten, for så vidt der er tale om overlappende krav, blevet afvist af Erhvervsstyrelsen.
 • Der er lavet en skærpelse af kravet i den foreslåede SEL § 139b, stk. 3, nr. 1. Følgende fremgår af lovtekst og lovbemærkninger:

§ 139b

"Stk. 3. Vederlagsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte følgende oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning:

1) Den samlede aflønning fordelt på komponenter, den faste og variable aflønnings forholdsmæssige andel, og en forklaring på, hvordan den samlede aflønning er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, herunder hvordan den bidrager til aktieselskabets langsigtede resultater og oplysninger om, hvordan resultatkriterierne er anvendt." [DI's egne fremhævninger]
 
Lovbemærkningerne
"Endelig følger det af stk. 3, nr. 1, at vederlagsrapporten skal indeholde en forklaring på, hvordan det enkelte ledelsesmedlems samlede aflønning er i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik, jf. den foreslåede § 139 a. Dette krav indebærer, at det også skal forklares, dels hvordan aflønningen bidrager til aktieselskabets forretningsstrategi samt langsigtede interesser samt bæredygtighed, jf. den foreslåede § 139 a, stk. 1, nr. 1, og dels, forklares jf. den foreslåede § 139 a, stk. 2, hvordan resultatkriterierne for tildeling af variabel aflønning er anvendt for så vidt det enkelte ledelsesmedlem angår."

Efter DI's opfattelse er der tale om en fejlimplementering, som risikerer at pålægge danske børsnoterede en højere detaljeringsgrad i vederlagsrapporten vedr. de anvendte resultatkriterier, end hvad der er direktivets intention, og som derudover strider mod direktivets beskyttelse mod offentliggørelse af følsomme oplysninger.

DI forventer, at fejlen bliver rettet under Folketingsbehandlingen.

Transaktioner med nærtstående parter (SEL §139d)
 • DI's væsentligste forslag er imødekommet, og der er ingen negative overraskelser ift. den fleksible implementeringsmodel, der var lagt op til i høringsversionen.
  • Det er præciseret, at oplysningerne skal offentliggøres "hurtigst muligt efter at aftalen om transaktionen er offentliggjort", hvorved kriteriet ensrettes med de eksisterende udstederregler hos Nasdaq Copenhagen.
  • En række uhensigtsmæssige lovbemærkninger er rettet til.
  • DI's forslag om at præcisere, at alle fusioner og spaltninger er undtaget fra de nye regler, er derimod ikke imødekommet. Spørgsmålet er uomtalt i høringsnotatet, men Erhvervsstyrelsen har indikeret, at styrelsen er enig, hvilket ventes præciseret i en vejledning.
Ikrafttrædelse
 • DI's ønsker om at sikre selskaberne bedre tid til at omstille sig til de nye regler er imødekommet.
  • Reglerne om ledelsesvederlag finder først anvendelse fra første ordinære GF som indkaldes i regnskabsår, der begynder den 10. juni 2019 og derefter. Dvs. ingen selskaber forpligtes til at imødekomme de nye krav til vederlagspolitikken før i 2020, mens kravene til vederlagsrapporten første gang skal opfyldes ifm. den ordinære GF i 2021.
  • Reglerne om aktionæridentifikation og videregivelse af oplysninger bl.a. i SEL § 49a og § 104, stk. 4 og 5, træder først i kraft den 3. september 2020.

På baggrund af de politiske udmeldinger ved førstebehandlingen forventes der ikke at blive foretaget væsentlige ændringer i det fremsatte lovforslag under den videre Folketingsbehandling, udover rettelse af ovennævnte fejlimplementering. Men vi vil opfordre til at nærlæse lovforslaget, således at eventuelle uklarheder, som er egnet til at blive afklaret under lovprocessen, kan lægges frem for lovgiverne.

Med offentliggørelsen af lovteksten kan både udstedere og formidlere påbegynde arbejdet med at udarbejde de tekniske løsninger, som bliver nødvendige for at leve op til lovens bestemmelser.

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Dansk Industri: Lars Frolov-Hammer, Seniorchefkonsulent, tlf.: 3377 3565, e-mail: lahj@di.dk

Computershare: Michael Kjøller-Petersen, Adm. direktør, tlf.: 4546 0999, e-mail: michael.kjoellerpetersen@computershare.dk 


 

Relevante links

Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 26.oktober 2018 til den 30. november 2018 været sendt i høring og efterfølgende er en supplerende høring gennemført i perioden fra den 20. december 2018 til den 21. januar 2019, hos 91 organisationer, foreninger mv. se mere information her: